ارتباط پایداری خاکدانه با مقدار کربن، نیتروژن، کربوهیدرات و کربنات کلسیم در خاک های هیستوسول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Aggregate stability in relation to carbon, nitrogen, carbohydrate and calcium carbonate content in Histosols