اثر لجن فاضلاب و زئولیت بر عملکرد و کیفیت برگ کنگر فرنگی (Cynara scolymus L. )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effects of sewage sludge and zeolite on the Artichoke (Cynara scolymus L.) leaf yield and leaf quality