تأثیر تلقیح تلفیقی باکتری سینوریزوبیوم (Sinorhizobium sp.) و باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه بر تثبیت نیتروژن و رشد یونجه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of co-inoculation of Sinorhizobium sp. and plant growth-promoting rhizobacteria on N-fixation and growth of alfalfa