بررسی اثرات زیستی قارچکش ویتاواکس R-34 بر رشد و ماندگاری باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه جنس سودوموناس و آزوسپیریلوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Vitavax ®-34 fungicide biological effects on growth and survival of plant growth promoting rhizobacteria genus Pseudomonas and Azospirillum