تأثیر ماده آلی و کود پتاسیم بر ذخیره کربن آلی و فسفر قابل جذب خاک و عملکرد پیاز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of organic matter and potassium fertilizer on organic carbon stock and absorbable phosphorus of soil and onion yield