اثر آتش‌سوزی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک در جنگل باغ شادی هرات، استان یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی تغییرات خصوصیات شیمیایی خاک در منطقه جنگلی باغ شادی هرات در استان یزد در واکنش به آتش سوزی انجام شد. جهت انجام آزمایشات خاک تعداد 18 پروفیل در منطقه شاهد و 7 پروفیل در هر یک از مناطق سوخته شده حفر شد و نمونه¬های خاک در دو عمق 15-0 و 30-15 سانتی¬متر (در مجموع 64 نمونه) برداشت شد. نتایج نشان داد که اثر منطقه بر درصد کربن، ماده آلی و ازت معنی¬دار بود. اثر عمق و اثر متقابل منطقه × عمق نیز بر درصد کربن، ماده آلی، فسفر و ازت معنی¬دار بود. مقایسه میانگین¬های صفات اندازه¬گیری شده نشان داد که درصد کربن، ماده آلی و ازت در مناطق سوخته شده به¬ طور معنی¬داری بیشتر از منطقه شاهد بود بدین لحاظ مقدار این مواد در منطقه شاهد به¬ ترتیب برابر با 76/0، 31/1 و 82/0 و در منطقه سوخته شده برابر با 35/1، 4/2 و 03/1 اندازه¬گیری شد و در سایر صفات اندازه¬گیری شده تفاوت معنی¬داری بدست نیامد. تفاوت معنی¬داری بین درصد کربن، ماده آلی، فسفر و ازت بین دو عمق 15 – 0 و 30 – 15 سانتی¬متر بدست آمد و مقدار این مواد در عمق 15-0 بیشتر از عمق 30-15 سانتی¬متر بود. بنابراین نتیجه¬گیری شد، آتش¬سوزی در این مناطق باعث افزایش درصد کربن، ماده آلی و ازت شد و پیشنهاد شد، همزمان مطالعات تکمیلی اثر آتش¬سوزی بر فون و فلور خاک، امکان بروز فرسایش، تغییرات اکولوژیکی و جنگل¬شناسی مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of fire on som soil chemical properties of forest area of Baghe shadi Herat- Yazd Province

نویسندگان [English]

  • Asghar Mosleh arany
  • Fahime Olfati
  • Hamid Azimzadeh
چکیده [English]

The effect of fire was investigated on some soil chemical properties of forest area of Baghe Shadi Herat- Yazd Province. To perform the experiment, 18 profiles of soil in control area and 7 profiles from each of burned areas were dug and samples of two depth (0-15 and 15-30) in total of 64 samples were collected. Results showed effect of the area was significant in organic matter and carbon percentage, P and N. The average amount of carbon, organic matter and N in burned areas were significantly more than control. The average amount of carbon, organic matter and N in control were equal to 0,76, 1.31 and 0.82 and in burned area were equal to 1.35, 2.4 and 1.03 respectively. There are significant differences in organic matter and carbon percentage, P and N between two depths of 0-15 and 15-30 and the measured characters were high in 0-15 compared to 15-30. It is concluded that fire can positively affect in increasing some element such as the average amount of carbon, organic matter and N and therefor proposed that other studies such as fauna and flora of soil, erosion possibility and ecological and forestry changes would be done at the same time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fire
  • Nitrogen
  • forest
  • soil