بررسی تاثیر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی بر عناصر مغذی خاک مطالعه موردی: برخی از اراضی کشاورزی شهرستان کلاله-استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

چالش امروز دانشمندان و دست¬اندرکاران کشاورزی، افزایش بهره¬وری با حفظ و یا بهبود کیفیت محیط (شامل آب، خاک و هوا) می¬باشد. افزایش سریع و روزافزون جمعیت کشور وتقاضا برای تغذیه، محققان را جهت تحقیق مستمر برای یافتن ارقام پرمحصول به خصوص مدیریت‌های مناسب زراعی جهت گریز از تنش‌های محیطی در شرایط دیم و ارائه راهکارهای مناسب و دستورالعمل‌های فنی کاشت، داشت وبرداشت برای افزایش تولید محصول ملزم می¬دارد. هدف از خاک¬ورزی حفاظتی کاهش شدت عملیات خاک¬ورزی و مدیریت بقایای گیاهی موجود در سطح خاک می¬باشد. بمنظور بررسی روش¬های مختلف خاک¬ورزی بر میزان ازت، فسفر و پتاسیم خاک، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در سال 89-88 در برخی اراضی کشاورزی شهرستان کلاله با سه تیمار خاک¬ورزی مرسوم، کم¬خاک¬ورزی و بی¬خاک¬ورزی و با سه تکرار به اجرا درآمد. بیشترین میزان ازت و پتاسیم در سیستم خاک¬ورزی مرسوم مشاهده گردید در حالی که بالاترین میزان فسفر در خاک بر اثر اجرای سیستم کم¬خاک¬ورزی و بی¬خاک¬ورزی حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of tillage systems on soil nutrients Case study: Agricultural land, city of Kalaleh - Golestan Province

چکیده [English]

the challenge for today's researchers and practitioners agriculture, increase productivity while maintaining or improving environmental quality (including water, soil and air) to be ¬ Rapid population growth and increasing demand for food, researchers are continuing to study the management of high yielding varieties suitable for growing To escape environmental stresses in dry conditions and provide appropriate solutions and technical manuals, planting Vbrdasht will be required to increase crop production. The purpose of soil conservation tillage is reducing soil tillage operations and crop residue management on soil.to different tillage methods on soil for nitrogen, phosphorus and potassium in soil. This study was conducted with three tillage treatments including: conventional, reduced and no tillage and three replications in a completely randomized design (CRD) in some agricultural fields with silt loam texture.. Results of the study have shown that Conventional tillage caused highest N and K contents in comparison with other tillage treatments; while highest P content was observed by implementation of no-till and reduced tillage systems, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tillage
  • Nitrogen
  • Phosphorus
  • potassium
  • Soil nutrients