تأثیر پوشش سنگ ریزه سطحی بر فرسایش خاک و رسوب با استفاده از شبیه سازی رواناب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of surface rock fragment cover on soil erosion and sediment using simulated runoff