نویسنده = ابراهیم پناهپور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر کشت دراز مدت نیشکر بر برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک‌های کشت و صنعت کارون‌، استان خوزستان

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 165-178

10.22069/ejsms.2019.15620.1839

عبدالامیر معزی؛ مسعود صادقی میانرودی؛ علی غلامی؛ تیمور بابائی نژاد؛ ابراهیم پناهپور