دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-158 
2. تأثیر افزایش غلظت دی‏‌اکسید کربن اتمسفری و نیتروژن بر رشد و جذب عناصر غذایی در گندم

صفحه 19-43

حسین میر سید حسینی؛ منصور کوهستانی؛ ارژنگ فتحی گردلیدانی؛ محمد رضا بی‌همتا


3. بررسی تشکیل و تکامل خاک‌ها در یک ردیف پستی و بلندی در منطقه چلگرد استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 45-64

سپیده اعتدالی دهکردی؛ سید علی ابطحی؛ محمدحسن صالحی؛ جواد گیوی؛ محمد هادی فرپور؛ مجید باقرنژاد


9. تغییرات ویژیگی های هیدرولیکی خاک در حضور وتیور و پلی اکریل آمید

صفحه 147-158

الهام امیری خبوشان؛ حجت امامی؛ علیرضا آستارایی؛ محمدرضا مصدقی