نویسنده = مسعود داوری
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تخمین شوری خاک با استفاده از روش‌های طیف سنجی، القاءگر الکترومغناطیس و سنجش از دور

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 101-117

کمال نبی اللهی؛ کامران عزیزی؛ مسعود داوری