نویسنده = منیره افضل پور
تعداد مقالات: 1
1. پیامد کاربرد کودهای آلی گیاهی بر بخش های شیمیایی و زیستی کربن آلی خاک

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 33-60

علی اکبر صفری سنجانی؛ منیره افضل پور