امکان سنجی کاربرد کودهای فسفاتی زیستی در زراعت ذرت استان فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The possibility of biological phosphate fertilizers application in corn cultivation of Fars Province