مجله مدیریت خاک و تولید پایدار (EJSMS) - واژه نامه اختصاصی