نویسنده = هاجر طاهری
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دراز مدت روش های مختلف آبیاری درختان با پساب بر تجمع فلزات سنگین در خاک

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 233-249

سید حسن طباطبائی؛ پیام نجفی؛ هاجر طاهری