نویسنده = زینب سعیداوی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل محدود کننده استقرار مناسب پوشش گیاهی در پارک ساحلی اهواز به روش پایگاه دانش فازی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 115-128

زینب سعیداوی؛ بیژن خلیلی مقدم؛ محسن باقری بداغ آبادی