نویسنده = وحید مظفری
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر بنزیل‌آدنین و نیتروژن بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی دانهال‌های پسته تحت تنش کلرید سدیم

دوره 8، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 1-23

وحید مظفری؛ مژده خلیل پور؛ عبدالرضا اخگر؛ مجید اسماعیلی زاده