کلیدواژه‌ها = ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تلقیح جدایه‌های سینوریزوبیوم ملیلوتی بر رشد و جذب عناصر غذایی کنجد

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 225-238

نرگس خدابخشی؛ عبدالرضا اخگر؛ پیمان عباس زاده دهجی؛ احمد تاج آبادی پور