دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-254 
12. تأثیر اگزالیک اسید بر جذب کادمیوم توسط بخش رس خاک

صفحه 205-218

10.22069/ejsms.2016.3012

زهرا رمضانی؛ محسن حمید پور؛ پیمان عباس زاده؛ عیسی اسفندیارپور


14. ارزیابی صفات محرک رشدی برخی از جدایه‌های باکتری ازتوباکتر بومی خاک‌های استان گلستان

صفحه 233-246

10.22069/ejsms.2016.3014

افشین بهروز؛ محسن علمائی؛ سید علی رضا موحدی نائینی؛ رضا قربانی نصرآبادی