نویسنده = �������������� ����������
شبیه سازی تلفات نیتروژن از مزارع چغندرقند در سیستم‏های مختلف تولیدی در خراسان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 149-169

امیر بهزاد بذرگر؛ افشین سلطانی؛ علیرضا کوچکی؛ ابراهیم زینلی؛ علیرضا قائمی؛ امیر حجارپور