اهداف و چشم انداز

این نشریه مقالاتی را که به مطالعه جنبه های مختلف تولید و مدیریت خاک و نیز مباحث شیمی و آلودگی خاک، تغذیه گیاه، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، مدیریت و کاربرد پسماندهای آلی در خاک و مدیریت و اصلاح خاک های شور و سدیمی پرداخته باشند را مورد ارزیابی قرار می دهد.