اهداف و چشم انداز

این نشریه مقالاتی را که به مطالعه جنبه های مختلف علوم خاک از جمله شیمی و آلودگی خاک، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه ، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، مدیریت پایدار خاک و کاربرد سنجش از دور در علوم خاک ، مدیریت خاک و تغییرکاربری اراضی، فیزیک و رابطه آب-خاک و گیاه، فرسایش و حفاظت خاک، آلودگی محیط زیست، مدیریت و کاربرد پسماندهای آلی در خاک و مدیریت و اصلاح خاک های شور و سدیمی پرداخته باشند را مورد ارزیابی قرار می دهد.