فرایند پذیرش مقالات

1- بررسی مقاله توسط اعضای هیات تحریریه و سردبیر 2-ارسال مقاله به 3 داور متخصص 3- ارسال جواب داوران به نویسنده جهت انجام اصلاحات مورد نظر داوران و پاسخ به سوالات 4-ارسال نسخه اصلاح شده به داور نهایی 5- در صورت تاید مقاله توسط داور نهایی، ارسال مقاله برای اعضای هیات تحریریه جهت تایید نهایی 6-در صورت پذیرش مقاله توسط اعضای هیات تحریه، نامه پذیرش برای نویسنده مسئول ارسال خواهد شد و مقاله در نوبت چاپ قرار می گیرد 7-چاپ مقاله در زمان مقرر

نکته مهم:

1) اگر نظر دو داور منفی باشد در اینجا ارزیابی مقاله به پایان رسیده و مقاله مذکور رد خواهد شد. اما چنانچه  نظر حداقل 2 داور مثبت باشد، فایلهای داوری شده مقاله  جهت انجام اصلاحات به نویسنده ارسال می گردد  و نویسنده موظف است طی حداکثر 15 روز نسخه نهایی مقاله اصلاح شده به همراه نامه جوابیه به دواران را در سایت بارگذاری نمایید.

2) کل این فرایند یعنی از ارسال مقاله تا ارسال نامه پذیرش یا عدم پذیرش مقاله, حدودا بین 5 تا 6 ماه زمان نیاز دارد.