فرایند پذیرش مقالات

نشریه « مدیریت خاک و تولید پایدار» نشریه‌ای است که در راستای همگامی با استانداردهای نشر بین‌المللی بنای آن بر داوری همتراز و دسترسی آزاد گذاشته شده است. در همین راستا، این نشریه رویۀ داوری دوسو ناشناس و گمنام را برگزیده است. بدین شکل که نه نویسنده از هویت داور مطلع می‌شود و نه داور از نام و نشان نویسنده(گان) آگاهی می‌یابد. این امر موجب می‌شود که داوری صرفاً به شکل علمی و به دور از هرگونه پیش‌داوری و غرض‌ورزی صورت بگیرد. آثار ثبت شده در سیستم در صورت هم‌راستا بودن با حوزۀ تخصصی مجله و متناسب بودن با غالب استاندارد تعیین شده از سوی مجله برای سه داور ارسال می‌گردد.

 نشریه « مدیریت خاک و تولید پایدار» به بالاترین استانداردهای بررسی همتایان و همترازان متعهد است. نشریه « مدیریت خاک و تولید پایدار» با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین، سیاست‌ها و دستورالعمل‌های کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید. در برخورد با موارد احتمالی سوءرفتار و سلب اعتبار از آیین‌نامه کمیته مذکور تبعیت می‌کند.

نکته مهم:

1) اگر نظر دو داور منفی باشد در اینجا ارزیابی مقاله به پایان رسیده و مقاله مذکور رد خواهد شد. اما چنانچه  نظر حداقل 2 داور مثبت باشد، فایلهای داوری شده مقاله  جهت انجام اصلاحات به نویسنده ارسال می گردد  و نویسنده موظف است طی حداکثر 15 روز نسخه نهایی مقاله اصلاح شده به همراه نامه جوابیه به دواران را در سایت بارگذاری نمایید.

2) کل این فرایند یعنی از ارسال مقاله تا ارسال نامه پذیرش یا عدم پذیرش مقاله, حدودا بین 5 تا 6 ماه زمان نیاز دارد.