پرداخت حق الزحمه داوری مقالات

به اطلاع داوران محترم می رساند که این مجله در قبال داوری مقالات حق الزحمه پرداخت می کند.