اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رئیس انجمن علوم خاک ایران (منوچهر گرجی)

خاکشناسی استاد

mgorjiut.ac.ir

سردبیر

فرهاد خرمالی

خاکشناسی استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

khormaliyahoo.com

دبیر اجرایی

مجتبی بارانی مطلق

دانشیار-دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

mbarani2002yahoo.com
01732245884

اعضای هیات تحریریه

محمدعلی حاج عباسی

خاکشناسی استاد گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان

hajabbasicc.jut.ac.ir

هادی قربانی

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

ghorbani1969yahoo.com

فرهاد خرمالی

خاکشناسی استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

khormaliyahoo.com

ناصر علی اصغر زاد

خاکشناسی استاد گروه خاکشناسی دانشگاه تبریز

n-aliasghartabrizu.ac.ir

آدریان آنک

خاکشناسی دانشیار دانشگاه نیوفاندلند کانادا

auncgrenfell.mun.ca

عباس فرشاد

خاکشناسی استادسابق مرکز تحقیقات آی تی سی انسخده هلند

farshaditc.nl

حسین قدیری

خاکشناسی استاد گروه خاکشناسی دانشگاه گریفیت استرالیا

h.ghadirigriffith.edu.au

مارتین کهل

استاد دانشگاه کلن آلمان

kehlmuni-koeln.de

مجتبی بارانی مطلق

شیمی و آلودگی خاک دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

mbarani2002yahoo.com

بیژن خلیلی مقدم

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

moghaddam623yahoo.ie

قربانعلی روشنی

دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان

gh_roshaniyahoo.com

اسماعیل دردی پور

حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

e.dordipouryahoo.com