لزوم تطبیق کامل مقالات ارسالی با فرمت مجله

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله  خودلطفا آن را کاملا با فرمت مجله تطبیق دهید در غیر این صورت مقاله شما مورد ارزیابی قرار نمی گیرد و از روند بررسی حذف خواهد شد.