نویسنده = �������������� ��������
جذب نیکل در برخی از خاک‌های آهکی ایران

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 113-127

هادی واثقی؛ کریم شهبازی؛ علی خانمیرزایی