نویسنده = ������������ ��������
بررسی سرعت جذب آمونیوم در سری های مختلف خاک های استان گلستان

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 287-304

صفیه چرکزی؛ اسماعیل دردی پور؛ مجتبی بارانی مطلق؛ سعید نصراله نژاد