نویسنده = ������������ ����������
ارزیابی صفات محرک رشدی برخی از جدایه‌های باکتری ازتوباکتر بومی خاک‌های استان گلستان

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 233-246

10.22069/ejsms.2016.3014

افشین بهروز؛ محسن علمائی؛ سید علی رضا موحدی نائینی؛ رضا قربانی نصرآبادی