نویسنده = ���������� ������������������ ��������
تاثیر بیوچار و قارچ Piriformospora indica بر عملکرد ذرت در خاک آلوده به روی

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 61-78

10.22069/ejsms.2018.14390.1794

زهرا دیانت مهارلویی؛ جعفر یثربی؛ مژگان سپهری؛ رضا قاسمی