نویسنده = ������ ���������� �������� ��������
کانی شناسی رس و تکامل خاک‌ها در یک کاتنا در منطقه بهشهر، استان مازندران

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 97-114

10.22069/ejsms.2018.8656.1520

اغول سونا قلی زاده؛ فرهاد خرمالی؛ آرش امینی؛ فرشاد کیانی