نویسنده = ������������ ������������ ��������
خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، میکرومورفولوژیکی و کانی شناسی رسی خاک های حاوی زئولیت منطقه رفسنجان

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 101-118

10.22069/ejsms.2016.3145

نگار یزدانی جهرمی؛ محمد هادی فرپور؛ مصطفی کریمیان اقبال