نویسنده = ������������ ������������������ ����������
تعیین الگوی کشت محصولات زراعی با تاکید بر سیاست کاهش مصرف کود و آب در استان مازندران ( مطالعه موردی شهرستان بهشهر)

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 247-259

ملیحه آق ارکاکلی؛ رامتین جولایی؛ علی کرامت زاده؛ فرهاد شیرانی بیدآبادی