نویسنده = ������������ ���������� ����������
بررسی برخی ویژگی های افزاینده رشدی جدایه های باکتریایی بدست آمده از کود‌های جانوری و شناسایی جدایه‌های برگزیده

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 129-144

الهام نورزاده روشن؛ رضا قربانی نصرآبادی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ احمد یامچی