نویسنده = �������������� ������������ ����������
خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، میکرومورفولوژیکی و کانی شناسی رسی خاک های حاوی زئولیت منطقه رفسنجان

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 101-118

10.22069/ejsms.2016.3145

نگار یزدانی جهرمی؛ محمد هادی فرپور؛ مصطفی کریمیان اقبال


ارزیابی عدم قطعیت مربوط به تخمین مرز تغییرات شوری خاک در دشت ارومیه با روش انتروپی حداکثر اریب

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 131-147

نورایر تومانیان؛ نیکو حمزه پور؛ مصطفی کریمیان اقبال؛ رضا سکوتی اسکویی؛ پاتریک بوگارت