نویسنده = �������� ���������� ���������� ������
تأثیر کاربری اراضی بر کارآیی برخی از مدل‌های نفوذ آب به خاک

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 127-138

10.22069/ejsms.2017.10297.1612

محمود رضا سعدی خانی؛ اکبر سهرابی