نویسنده = محمدرضا مصدقی
تغییرات ویژیگی های هیدرولیکی خاک در حضور وتیور و پلی اکریل آمید

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 147-158

10.22069/ejsms.2018.13402.1748

الهام امیری خبوشان؛ حجت امامی؛ علیرضا آستارایی؛ محمدرضا مصدقی


اثر مدت‌زمان اجرای سامانه آبیاری قطره‏ای و پلی‏اکریل‏آمید بر آب‏گریزی خاک در باغ به

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 85-102

10.22069/ejsms.2017.12084.1691

مسعود تدین نژاد؛ شجاع قربانی دشتکی؛ محمد رضا مصدقی؛ جهانگرد محمدی؛ مهدی پناهی