نویسنده = ���������������� ���������� ��������
تأثیر بنزیل‌آدنین و نیتروژن بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی دانهال‌های پسته تحت تنش کلرید سدیم

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-23

10.22069/ejsms.2017.10968.1639

وحید مظفری؛ مژده خلیل پور؛ عبدالرضا اخگر؛ مجید اسماعیلی زاده