نویسنده = ������������ ���������������� ��������
تاثیر دو نوع آنتی بیوتیک دارویی بر برخی ویژگی های زیستی دو خاک رسی و لوم شنی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 99-113

10.22069/ejsms.2018.12561.1710

نسرین قربان زاده؛ عباس شعبانی روفچائی؛ حسین پندی