نویسنده = ���������� �������������� ����������
تغییرات ویژیگی های هیدرولیکی خاک در حضور وتیور و پلی اکریل آمید

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 147-158

10.22069/ejsms.2018.13402.1748

الهام امیری خبوشان؛ حجت امامی؛ علیرضا آستارایی؛ محمدرضا مصدقی