نویسنده = ������������������ ��������
تأثیر کود دامی و بیوچار آن بر جذب و آبشویی متریبیوزین در یک خاک شن لومی

دوره 9، شماره 2، تیر 1398، صفحه 137-150

10.22069/ejsms.2019.15991.1855

کلثوم عبداللهی؛ سید علیرضا موحدی نایینی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ پونه ابراهیمی؛ قربانعلی روشنی