نویسنده = �������� �������� ���������� ��������
شناسایی مولکولی برخی از ریزجانداران محرک رشد گیاهی و بررسی تأثیر آن‌ها بر برخی از شاخص‌های رشدی گندم

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 47-68

10.22069/ejsms.2020.16071.1857

فرهاد رجالی؛ حسین کاری دولت آباد؛ هادی اسدی رحمانی؛ فهیمه فضلی خانی