نویسنده = ���������� ���������������� ������ ������
سینتیک معدنی شدن کربن آلی و تغییرات آن در سه نوع خاک تیمار شده با بقایای گیاهی مختلف (مطالعه موردی: خاکهای اطراف دریاچه ارومیه)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 27-46

10.22069/ejsms.2020.16467.1882

جواد عبدالهی قره کند؛ ابراهیم سپهر؛ ولی فیضی اصل؛ میر حسن رسولی صدقیانی؛ عباس صمدی