نویسنده = �������� �������� ������������ ��������
ناپویاسازی سرب در خاک آلوده توسط ترکیبات سیلیسیم (مطالعه موردی معدن سرب پاجی میانا)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 125-141

10.22069/ejsms.2020.16795.1899

زهره نوری امیر کلایی؛ فردین صادق زاده؛ محمد علی بهمنیار