نویسنده = �������������� ��������������
بررسی ویژگی‌های جذبی کربن آلی خاک با روش طیف‌سنجی آزمایشگاهی در مناطق مستعد تولید ریزگرد استان خوزستان

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 65-81

10.22069/ejsms.2020.16770.1897

منصور چترنور؛ احمد لندی؛ احمد فرخیان فیروزی؛ علی اکبر نوروزی؛ حسینعلی بهرامی