نویسنده = ������������ ����������
جداسازی و شناسایی باکتری‌های فیلوسفر ذرت و تعیین ویژگی های محرک رشدی گیاه آنها

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 47-67

10.22069/ejsms.2020.17475.1921

وحیداله جهاندیده مهجن آبادی؛ مژگان سپهری؛ هادی اسدی رحمانی؛ مهدی زارعی؛ عبدالمجید رونقی؛ سید محسن تقوی