نویسنده = ������������������ ������������
تاثیر گچ، گوگرد و هیوماکس بر برخی ویژگی‏‌های نهال پسته و خاک در مزرعه

دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 123-138

10.22069/ejsms.2017.11757.1676

اعظم رضوی نسب؛ امیر فتوت؛ علیرضا آستارایی؛ احمد تاج آبادی پور