نویسنده = ���������� ������������ ������ ����������
تأثیر گروه‌بندی خاک‌ها بر اساس مقدار کربن آلی و رس آنها بر کارآیی توابع انتقالی سلسله مراتبی گنجایش تبادل کاتیونی خاک

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 215-234

نوش آفرین حسینی عربلو؛ حبیب خداوردیلو؛ شجاع قربانی دشتکی؛ حمیدرضا ممتاز