نویسنده = ���������� ������������ ��������
تغیرات مرفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی زوفا (Hyssopus officinalis L.) تیمار‌شده با اسیدآمینه و کاهنده های تعرق در خاک های خشک

دوره 12، شماره 4، دی 1401، صفحه 29-52

10.22069/ejsms.2023.20329.2065

ساره خواجه حسینی؛ فرزاد فنودی؛ سید علی طباطبایی؛ رستم یزدانی بیوکی؛ جعفر مسعود سینکی