نویسنده = ������ ������������ �������� ������
واسنجی و اعتبارسنجی مدل SWAT با استفاده از الگوریتم پرندگان برای شبیه سازی رواناب و رسوب در یک حوزه آبخیز کوهستانی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 295-312

علی اصغر بسالت پور؛ شمس الله ایوبی؛ محمد علی حاج عباسی؛ احمد جلالیان