نویسنده = ������������ ������
اثر سطوح مختلف رده‏ ‏بندی و پستی و بلندی بر وضعیت پتاسیم خاک‏ های سپیدان استان فارس

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 75-93

10.22069/ejsms.2023.20544.2071

سید محمود انجوی نژاد؛ مجید باقرنژاد؛ سید علی ابطحی؛ رضا قاسمی فسایی؛ مهدی زارعی


تاثیر بیوچار و قارچ Piriformospora indica بر عملکرد ذرت در خاک آلوده به روی

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 61-78

10.22069/ejsms.2018.14390.1794

زهرا دیانت مهارلویی؛ جعفر یثربی؛ مژگان سپهری؛ رضا قاسمی